G Soccer Regionals v. New Holstein(@ Oshkosh North)